S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

NAJPREDÁVANEJŠIE

naša cena 11,00 €
skladom
naša cena 2,70 €
skladom
naša cena 18,00 €
skladom

KONTAKTY

Convent Trade, s.r.o.
Kuzmányho 713/3
91101 Trenčín
tel: +421 32 65 24 928
fax: + 421 32 65 24 930
biotta@biotta.sk
IČO: 36344401
IČ DPH: SK2022012201

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 •  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Convent Trade, s.r.o, so sídlom Kuzmányho 713/3, 91101 Trenčín, IČO: 36344401, DIČ: 2022012201, IČ DPH: SK2022012201., zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 15667/R. tel. +421 32 6524928, e-mail: biotta@biotta.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu:  www.convent.sk.

 

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako "kupujúci").

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

 1. OBJEDNÁVKA

 

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej skladovanie, vyskladňovanie a prepravu tovaru).

 2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

Minimálna hodnota objednávky je 15€.

2.4.  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 18 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu, a to emailom na adrese: biotta@biotta.sk alebo faxom na č. 00421 32 6524 930. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (emailom). Ak kupujúci neprevezme už zaslaný tovar a tento tovar nám bude vrátený späť, bude kupujúcemu účtovaný STORNO poplatok vo výške 7,- € za náklady spojené s dodaním a balením tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania výzvy na bankový účet predávajúceho.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

 1. DODACIE PODMIENKY


3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky emailom alebo telefonicky. Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch, spravidla v čase od 07:00 – 15:00 hod.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 5 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. V prípade, že objednaný tovar alebo časť tovaru na sklade nie je, bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky a s predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade nemožnosti konzultácie s kupujúcim a v prípade, že z objednávky nechýba jej podstatná časť, predávajúci si vyhradzuje právo upraviť objednávku a vyexpedovať jej časť, o čom bude kupujúci informovaný emailom. Cena za doručenie sa nemení. 

 

 1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 

4.1. Cena tovaru je uvedená na webovej stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu za objednaný tovar (v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho). V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky (ak neplatil vopred prevodom na účet).

4.4. Spôsob dopravy je spravidla kuriérom. Ak bude tovar veľkého rozmeru alebo natoľko ťažký (nápoje v skle a pod.), že bude potrebné/nutné ho poslať vo dvoch alebo viacerých krabiciach (prípadne paletou), predávajúci si vyhradzuje právo účtovať extra poštovné. Predávajúci sa zaväzuje optimalizovať náklady v prospech zákazníka s ohľadom na dopravu tovaru.

4.5. Výška nákladov na dopravu je:

 

a) Slovenská republika:

    0,- € pri objednávke nad 50,-€

    0,- € pri osobnom odbere v sklade predávajúceho: TPL Slovakia, s.r.o., Logistické centrum,  

            Kočovce 244, 916 31 (odber možný po telefonickej dohode na t.č. 0917

            313 314)

    4,- € pri platbe vopred na účet: 4014095491/7500, IBAN: SK74 7500 0000 0040 1409

          5491, SWIFT: CEKOSKBX

    5,- € pri platbe na dobierku (platba za tovar pri preberaní tovaru kuriérovi)

 

b) Česká republika: možná je len platba vopred na účet

    12,- € platba na účet: 4014095491/7500

              IBAN: SK74 7500 0000 0040 1409 5491

              SWIFT: CEKOSKBX, ČSOB, a.s.

 

 1. PREBRANIE TOVARU

 

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

6.1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6.3. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérskou službou alebo iným distribútorom.

6.3. Ak nastane nejaký iný problém (napr. s kvalitou alebo kvantitou tovaru) a chybu spôsobil predávajúci, je nutné predávajúceho o tejto skutočnosti informovať.  Ak kupujúci zistí, že tovar mu bol dodaný napr. poškodený, neúplný, chýbajúci, má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie chýbajúceho tovaru.

6.4. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 1. označenie a popis závady zásielky
 2. číslo objednávky, resp. číslo zásielky
 3. fotodokumentácia – ak je možnosť vyhotovenia

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

7.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu skladu predávajúceho:  TPL Slovakia, s.r.o., Logistické centrum, Kočovce 244, 916 31 Kočovce.

 

7.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. V písomnom odstúpení je kupujúci povinný uviesť aj číslo účtu pre vrátenie peňazí.

7.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 1. a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 2. b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

7.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

 1. a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 2. b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru
 3. c) vystavená cena tovaru bola chybná

 

 1. ZÁRUKA

 

8.1. Záručná lehota (minimálna trvanlivosť alebo dátum najneskoršej spotreby) je uvedená na obale každého výrobku.

8.2. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

8.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo ním poverenej osoby. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

8.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

9.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

9.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z. Z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.7. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.biotta.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich skladovanie, vyskladňovanie a prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

9.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail biotta@biotta.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

9.10. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5,- € s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

 

 

V Trenčíne, dňa 25.5.2018.

NTlmZTEx